کدام مورد کار شما را بهتر بیان میکند؟مشتری های گذشته شما در کدام گروه قرار دارند؟محصولات یا خدماتی که ارائه میکنید، در کدام از دسته های زیر قرار میگیرد؟کدام مورد، توضیح بهتری برای محصول یا خدمات شماست؟اولین جمله ای که برای معرفی خدمات یا محصول خود بیان میکنید، کدام است؟


Vidolimo

Business Solutions

رشد شما به شدت تحت تاثیر انتخاب های شماست

*/ ;