1

خصوصیات دموگرافیک:

1
1

خصوصیات رفتاری

1

مخاطب شما یک روز خود را چطور سپری میکند؟

1

شغل مخاطب هدف شما

1

بهترین راه ارتباطی با مخاطب هدف شما:

1

مخاطب هدف شما چه نوع محتوایی را دنبال میکند؟

1

چقدر به مخاطب هدف کسب و کارِت شبیه است؟